Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

Mόνο 27,5 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών!!!


Στα 27,5 δισ. ευρώ ανέρχονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς), σύμφωνα με την έκθεση ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η έκθεση θα περιλαμβάνει ακόμη τα ευρήματα του διαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποίησε στις ελληνικές τράπεζες η Black Rock.
Συνολικά ο εγχώριος τραπεζικός κλάδος παρουσιάζει έλλειμμα κεφαλαίων 40,5 δισ. ευρώ, ποσό που καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το πακέτο στήριξης του κλάδου συνολικού ύψους 50 δις. ευρώ, που διοχετευτεί στο σύστημα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Τα κεφάλαια αυτά είναι απαραίτητα για την διατήρηση δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 στο 9% το 2012 και το 10% το 2013 και το 2014.

Όπως εκτιμά η Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου, θα υπάρχει απόθεμα ασφαλείας της τάξης των 3,5 δισ. ευρώ για ενδεχόμενες μελλοντικές ανάγκες μέχρι και το 2014.

Η κεντρική τράπεζα στην έκθεσή της τονίζει ότι η εκπόνηση και δημοσίευση της παρούσας Έκθεσης ικανοποιεί μία από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου. Στη μελέτη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρείχαν σχετική καθοδήγηση, προκειμένου να διασφαλισθεί  η συνέπεια με τους στόχους του Προγράμματος Στήριξης.

Η εκτίμηση των μεγεθών

Η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη σε εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών των ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2012-2014.

Η «Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα» περιγράφει εν πρώτοις την επίδραση που άσκησαν στις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών:

(α) η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI),

(β) οι αναμενόμενες ζημίες  πιστωτικού κινδύνου κατά την τριετία 2012-2014 από τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα, όπως τις έχει υπολογίσει ανεξάρτητα η εταιρία BlackRock Solutions,

(γ) οι αναμενόμενες ζημίες από δάνεια χορηγηθέντα στο εξωτερικό και από δάνεια σε φορείς που σχετίζονται με το Δημόσιο και

(δ) η εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, βάσει μιας συντηρητικής θεώρησης των επιχειρησιακών σχεδίων που υπέβαλαν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Επιπλέον, η Έκθεση περιγράφει τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται για να καλυφθούν οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και το κόστος αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα.

Πρωταρχικός σκοπός της συνολικής στρατηγικής είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου και επαρκώς κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού τομέα, που θα αποκαταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των καταθετών και των αγορών.

«Η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών θα τους επιτρέψει, μεσοπρόθεσμα, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη χρηματοδότηση και ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας» καταλήγει στο σημείωμά της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια: