Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Κουρελόχαρτο η συνθήκη της Γενεύης (όλα τα άρθρα που καταπατήθηκαν)Κουρελόχαρτο έκαναν της συνθήκη της Γενεύης αστυνομία, ΜΑΤ, ομάδες ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ, χθες στην πλατεία Συντάγματος. Υπενθυμίζω ότι οι διεθνείς συμβάσεις, υπερέχουν του εσωτερικού δικαίου της χώρας. Και φανταστείτε ότι είμαστε εν καιρώ ειρήνης! Παρακάτω, παραθέτω ένα-ένα τα άρθρα που καταπάτησαν χθες οι δυνάμεις καταστολής:

Κεφάλαιον ΙΙ

Άρθρον 12

Απαγορεύεται αυστηρώς πάσα προσβολή εις τη ζωήν ή το πρόσωπόν των, και πλην άλλων η εξόντωσης των βαρέως πασχόντων, ο φόνος, η βάσανος, η εσκεμμένη εγκατάλειψίς των άνευ ιατρικής περιθάλψεως ή άνευ περιποιήσεως, επί σκοπώ έκθεσίς των εις κίνδυνον μεταδόσεως ασθενείας ή μολύνσεως επί τούτω δημιουργηθείσης.

Άρθρον 15

Ανά πάντα χρόνον και δη μετά συμπλοκήν, τα εν συρράξει Μέρη θα λαμβάνουν άνευ χρονοτριβής όλα τα δυνατά μέτρα προς αναζήτησιν και περισυλλογήν των τραυματιών και ασθενών προς προστασίαν των κατά της λεηλασίας και κακομεταχειρίσεως και προς εξασφάλισιν της αναγκαίας περιθάλψεως.

Άρθρον 18

Η στρατιωτική αρχή οφείλει να επιτρέψη εις τους κατοίκους και τας οργανώσεις περιθάλψεως, ακόμα και εις περιοχάς όπου γίνεται εισβολή ή αίτινες ευρίσκονται υπό κατοχήν, να συλλέγουν και να νοσηλεύουν εθελουσίως τους τραυματίας και ασθενείς οποιασδήποτε εθνικότητος.

Κεφάλαιον ΙΙΙ

Άρθρον 19

Αι μόνιμαι υγειονομικαί εγκαταστάσεις και οι κινητοί σχηματισμοί της Υγειονομικής Υπηρεσίας εν ουδεμίας περιπτώσει δύνανται να αποτελέσουνς αντικείμενον επιθέσεως αλλά είναι εν παντί καιρώ σεβασταί και προστατευόμεναι υπό των εν συρράξει Μερών. Αι αρμόδιαι αρχαί θα μεριμνήσουν ώστε οι προαναφερόμεναι υγειονομικαί εγκαταστάσεις και σχηματισμοί ώσιν κατά το δυνατόν ούτω τοποθετημένοι ώστε ενδεχόμεναι επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων να μη θέσουν αυτούς εις κίνδυνον.

Άρθρον 21

Η προστασία η οφειλομένη εις τας νομίμους εγκαταστάσεις και εις τους κινητούς σχηματισμούς της Υγειονομικής Υπηρεσίας δε δύνανται να τερματισθή ει μη μόνο εάν ταύτα χρησιμοποιηθούν εκτός της ανθρωπιστικής των αποστολής, εις πράξεις επιζημίους διά τον εχθρόν.

Άρθρον 23

Εν καιρώ ειρήνης τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και μετά την έναρξιν των εχθροπραξιών τα εν συρράξει μέρη θα δύνανται να δημιουργήσουν επί του ιδίου των εδάφους, ζώνας ή τόπους υγειονομικούς ωργανομένους εις τρόπον ώστε να προστατεύουν από τας συνεπείας του πολέμου τους τραυματίας και τους ασθενείς ως και το προσωπικόν το επιφορτισμένον την οργάνωση και διοίκηση των ζωνών και τόπων τούτων και την περίθαλψιν των εκεί συγκεντρωθησομένων προσώπων.

Άρθρον 24

Το υγειονομικόν προσωπικόν το αποκλειστικώς απασχολούμενον εις την αναζήτησην, παραλαβήν, μεταφοράν ή θεραπείαν των τραυματιών και των ασθενών ή εις την πρόληψιν των ασθενειών, το προσωπικόν το αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενον εις την διοίκησιν των υγειονομικών σχηματισμών και εγκαταστάσεων, θα τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας ανά πάσαν περίστασιν.

Άρθρον 25

Οι ειδικώς εκπαιδευθέντες ίνα χρησιμοποιηθούν ως νοσοκόμοι ή βοηθητικοί τραυματιοφορείς προς αναζήτησιν, παραλαβήν, μεταφοράν ή θεραπείαν των τραυματιών και ασθενών, θα τύχουν επίσης σεβασμού και προστασίας εάν ευρίσκονται εν τη εκτελέσει των ως άνω καθηκόντων των κατά την στιγμήν της επαφής αυτών μετά του εχθρού ή της περιελεύεσεώς των εις την εξουσίαν του.

Κεφάλαιον VI

Άρθρον 35

Τα μεταφορικά μέσα τα χρησιμοποιούμενα διά τους ασθενείς και τραυματίας ή το υγειονομικόν υλικόν θα είναι σεβαστά και θα έχουν το αυτό δικαίωμα προστασίας ως και οι κινητοί υγειονομικοί σχηματισμοί.

Κεφάλαιον VIII

Άρθρον 46

Απαγορεύονται τα αντίποινα κατά των τραυματιών, ασθενών, του προσωπικού ή του υλικού του προστατευόμενου υπό της Συμβάσεως.

Άρθρον 49

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να λάβουν άπαντα τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα διά τον καθορισμόν των κυρώσεων των επιβλητέων εις τα πρόσωπα, άτινα προέβησαν ή έδωσαν εις άλλους διαταγήν να προβούν εις οιανδήποτε σοβαράν παράβασιν της παρούσης Συμβάσεως ως αι παραβάσεις καθορίζονται στο επόμενον άρθρον.

Έκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θα έχη την υποχρέωσιν να αναζητήσει τα πρόσωπα τα κατηγορούμενα ότι προέβησαν ή έδωσαν εις άλλους διαταγήν να προβούν εις οιανδήποτε των σοβαρών τούτων παραβάσεων και οφείλει να παραπέμψει τα πρόσωπα ταύτα ενώπιον των Δικαστηρίων του, οιαδήποτε και αν είναι η εθνικότης των. Δύνανται επίσης, εάν το προτιμά, και υπό τους προβλεπόμενους υπό της ιδίας αυτού νομοθεσίαςόρους, να παραδώση τα ειρημένα πρόσωπα προς εκδίκασιν εις έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος, το οποίον ενδιαφέρεται διά την δίωξίν των.

Έκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θα λάβη τα αναγκαία μέτρα διά την κατάπαυσιν ενεργειών αντικειμένων εις τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, και πέραν των σοβαρών παραβάσεων, αίτινες καθορίζονται εις το επόμενον άρθρον.

Άρθρον 50

Σοβαραί παραβάσεις είναι εκείναι, αίτινες περιλαμβάνουν οιανδήποτε των κάτωθι πράξεων, εάν αύται διεπράχθησαν εναντίον προσώπων ή αντικειμένων τα οποία η Σύμβασις προστατεύει: ο εκ προθέσεως φόνος, βάσανος ή άλλη απάνθρωπος μεταχείρισις, η εκ προθέσεως πρόκλησις μεγάλης οδύνης ή σοβαρά προσβολή κατά της σωματικής ακεραιότητος ή της υγείας, η καταστροφή και ιδιοποίησις κατά τρόπον παράνομον και εις ευρείαν κλίμακα, η μη δικαιολογουμένη υπό στρατιωτικής ανάγκης.

Για τη μελέτη και τη συλλογή των άρθρων, Αλεξάνδρα Μαρία Τράγκα

Μία προβοκάτσια αξίας 50 εκατ. ευρώ ! ! !

του Κώστα Χαρδαβελλα

Η χθεσινή. προσπάθεια της αστυνομίας να μην πατήσουν τη Βουλή, κουκουλοφόροι, μπαχαλάκηδες, προβοκάτορες ΚΥΠατζήδες και λοιποί συγγενείς κόστισε στο ελληνικό κράτος περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, αν υπολογίσουμε:

1. Τις φοβερές καταστροφές σε κτίρια, μαγαζιά και τουριστικούς χώρους στο Σύνταγμα
2. Τις 30.000!!! περίπου βόμβες κρότου- λάμψης που πέταξαν οι άνδρες των ΜΑΤ
3. Τις 7.000-8.000 δακρυγόνα που μετέτρεψαν σε...
κόλαση το κέντρο της Αθήνας
4. Τις 10.000 περίπου αμπούλες χημικών αερίων που εκτοξεύθηκαν στα πρόσωπα διαδηλωτών
5. Το πλιάτσικο σε κεντρικά μαγαζιά των Αθηνών που έγινε από κουκουλοφόρους και διάφορους περαστικούς Πακιστανούς και Αφγανούς
6. Τα έξοδα σε νοσοκομεία με φάρμακα και ιατρικό υλικόγια τους δεκάδες τραυματίες των χθεσινών επεισοδίων.

Τέτοια σπατάλη αστυνομικού υλικού για την αποκατάσταση της τάξης δεν έχει ξαναζήσει η Αθήνα από την εποχή των φοβερών επεισοδίων στην πρώτη πορεία για το Πολυτεχνείο το 1974.

Ήδη πρωί - πρωί σήμερα το Τμήμα Προμηθειών της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε έγκριση από το υπουργείο Οικονομικών να στείλει σε εργοστάσια εξωτερικού που παράγουν χημικά αέρια κατά διαδηλωτών και δακρυγόνες-βόμβες μίας νέας μεγάλης παρτίδας γιατί ήδη έχουν αδειάσει οι αποθήκες της ΕΛ.ΑΣ.
Πάντως χθες, την όλη επιχείρηση. αποκατάστασης της τάξης συντόνιζε από το γραφείο του στο υπουργείο προστασίας του Πολίτη ο κ.Παπουτσής, ο οποίος ενημέρωνε τηλεφωνικά τονπρωθυπουργό, ενώ η παρέμβαση Βενιζέλου για τον απεγκλωβισμό πολιτών από το Μετρό του Συντάγματος είχε καθοριστική σημασία.

Ο λαός δεν σκύβει το κεφάλι σε κανένα ρεμάλι!Ξανά στο Σύνταγμα οι Αγανακτισμένοι


Tα χτεσινά μελετημένα επεισόδια δεν τρομοκράτησαν του πολίτες παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Κυβέρνησης,της ΕΛ.ΑΣ και του παρακράτους!
Ηδη έκλεισε η Λεωφόρος  Αμαλίας από τους αγανακτισμένους πολίτες που αναδιοργανώνονται και ετοιμάζονται να δώσουν και σήμερα το «παρών» τους, έξω από τη Βουλή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην εφαρμογή του Μνημονίου και του εφαρμοστικού νόμου του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος.
Η πλατεία θα ξαναγεμίσει και το ποτάμι θα γίνει χείμαρος


«Τόση δημοκρατία είχαμε να δούμε από τον καιρό της χούντας»  έγραφε ένα σύνθημα εχθές στους δρόμους του κέντρου και πολλοί ήταν εκείνοι που έκαναν παρόμοιους συνειρμούς.

Φοβούνται την πλατεία και γι’ αυτό κάνουν τα πάντα για να την εξοντώσουν. Ξέρουν ότι η πλατεία, αν συνεχίσει λίγο ακόμα, αν συνεχίσει πιο μαζικά θα αποκτήσει και τη δύναμη να τους γκρεμίσει. Για την ακρίβεια ΜΟΝΟ αυτή έχει τη δύναμη να τους γκρεμίσει. Για αυτό και τούτη  η λύσσα εναντίον της. Γι’ αυτό εκτός από τα ΜΑΤ, το χημικό πόλεμο και τους παρακρατικούς ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο.  Έφτασαν να απειλούν τον ελληνικό λαό ακόμα και με τανκς.

Τον απειλούν γιατί επιθυμούν να δεχθεί αδιαμαρτύρητα να πληρώσει τα πάρτι τους, τις μίζες, τη διαφθορά και τη φοροδιαφυγή που μας έφεραν ως εδώ.

Τον απειλούν γιατί επιθυμούν να δεχθεί αδιαμαρτύρητα το ξεπούλημα της πατρίδας τους που ψηφίστηκε εχθές από το  ΠΑΣΟΚ με τη βοήθεια της  Έλσας και των ΜΑΤ.

Τον απειλούν γιατί αρνείται να αποδεχθεί την παράδοση της χώρας στους δανειστές που αποφάσισε εχθές η κυβέρνηση και γιατί διαμαρτύρεται που θα του κόψουν κι άλλο τους μισθούς και τις συντάξεις.

ΤΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ  ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.

Και όλοι αυτοί που ψηφίσαν ΝΑΙ στην παράδοση της χώρας, όπως ο κ.Αθανασιάδης, θέλουν μετά να βγαίνουν ανενόχλητοι,  να κάνουν βόλτα και να πάρουν τον αέρα τους,  χωρίς να αισθάνονται πάνω τους  τα βλέμματα απαξίωσης του κόσμου. Γι’ αυτό  δηλητηριάζουν τις ζωές τους με τα χημικά και προσπαθούν  να εξοντώσουν όποιον αντιστέκεται.

Ας γνωρίζουν όμως ότι δεν θα ξεμπερδέψουν τόσο εύκολα. Η πλατεία θα ξαναγεμίσει. Και το ποτάμι σύντομα θα γίνει χείμαρρος. Δεν υπάρχει γυρισμός καθώς η χώρα από εδώ και πέρα θα βουλιάζει όλο και πιο πολύ.

Κάποιοι νομίζουν ότι θα σώσουν τα τομάρια τους επειδή έχουν καπαρώσει θέση στην κιβωτό που φτιάχτηκε για αυτούς και τους εκλεκτούς τους φοροφυγάδες με τα λεφτά στην Ελβετία. Πλανώνται πλάνην οικτρά.  Ήδη η τιμωρία που έχει πέσει στα κεφάλια τους είναι βαριά. Κανείς τους δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πλέον στους δρόμους. Ζουν κρυμμένοι και κυκλοφορούν μόνο πίσω από τα φιμέ τζάμια των πολυτελών αυτοκινήτων τους. Έχουν χάσει κάθε τιμή και αξιοπρέπεια.

Κανείς τους δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί με την ψήφο του ελληνικού λαού. Θα καταποντιστούν. Βέβαια από ότι φαίνεται λίγο τους νοιάζει, αφού εχθές τους είδαμε στη Βουλή να χειροκροτούν χαρούμενοι το μεσοπρόθεσμο που μέχρι προχθές μας διαβεβαίωναν πως θα το ψηφίσουν με πόνο ψυχής. Και γιατί να μη γελάνε; Δεν θα κόψουν ούτε τα πούρα, ούτε τις σαμπάνιες, ούτε τον αστακό, ούτε το κομμωτήριο των 700 ευρώ (που πάει ο Γιώργος). Δεν θα χρειαστεί να κάνουν καμία θυσία, σαν αυτές που θα κάνει ο συνταξιούχος που δεν μπορεί να πληρώσει το νοίκι, η νοικοκυρά που κόβει στη μέση τη λίστα του σούπερμάρκετ και της λαϊκής αγοράς, ο γονιός που δεν μπορεί να πληρώσει το φροντιστήριο των παιδιών του και ο άνεργος που δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Αυτοί, όμως,  ΔΕΝ έχουν τίποτα να χάσουν πλέον και γι’ αυτό η πλατεία θα ξαναγεμίσει. Κάθε χτύπημα με κλομπ στο κεφάλι διαδηλωτή και κάθε δάκρυ από χημικά πολλαπλασιάζουν  την οργή και την αντίδραση, που πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσει να γίνεται μίσος. Μίσος γι’ αυτούς που κυβερνούν και ρημάζουν τις ζωές τους. Χωρίς να το αντιλαμβάνονται –γιατί βλέπουν μόνο βραχυπρόθεσμα και αυτό που θέλουν είναι να «καθαρίσουν» την πλατεία- ριζοσπαστικοποιούν  την κοινωνία και την πεισμώνουν ακόμα πιο πολύ.

Ένα είναι σίγουρο: ΔΕΝ ΞΕΜΠΕΡΔΕΨΑΝΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ. Από εδώ και μπρος θα έχουν να κάνουν με την ιερή οργή ενός λαού που αφού πρώτα τον πρόδωσαν, μετά τον ποδοπάτησαν κιόλας.
Αριστερόχειρ
antinews

Αυτή είναι η είδηση των ημερών κι όχι τα "επεισόδια"


Θα μας επιτρέψετε -ως taxalia- να μένουμε στην ουσία και να μην μας αποσπούν την προσοχή οι κροτίδες και τα καπνογόνα. Δεν ξεχναμε ότι αυτές τις μέρες πέρασε ένα ν/σ με 170 σελίδες γεμάτες φόρους ! Αλλά και...

Αντιγράφουμε λοιπόν από τον ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ, αν και η είδηση υπάρχει παντού:

Από την περασμένη Δευτέρα 27 Ιουνίου, ημέρα κατάθεσης του εφαρμοστικού νόμου στη Βουλή, ισχύουν οι αυξήσεις στη φορολογία των τσιγάρων και του υγραερίου.

Οι τιμές των φτηνών τσιγάρων προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 40-50 λεπτά το πακέτο, καθώς το ελάχιστο συνολικό ποσό Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα τσιγάρα ορίζεται σε ποσοστό 95% του συνολικού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στη Σταθμισμένη Μέση Τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, αντί του 75% που ίσχυε έως σήμερα.

Επίσης, από τις 27 Ιουνίου ισχύουν οι αυξήσεις της φορολογίας σε:

- Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (Fuel oil - μαζούτ), από 19 σε 38 ευρώ, ο τόνος.

- Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων αυτοκινήτων αυξάνεται ο ΕΦΚ, από 125 σε 200 ευρώ ο τόνος. Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις, ο φόρος αυξάνεται από 13 σε 60 ευρώ ο τόνος.

-Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες (πλην αυτοκινήτων) αυξάνεται από 41 σε 120 ευρώ ο τόνος.

Η επιβολή φόρου ύψους 1,5 ευρώ, ανά γιγατζάουλ, στο φυσικό αέριο θα επιβληθεί από την 1η Σεπτεμβρίου.
............
Το καταλάβατε;

Θυμάστε που λέγαμε, ότι, μόλις βάλει πολύς κόσμος υγραέριο, θα αυξήσουν τη φορολογία;

Αυξάνεται ο φόρος στο υγραέριο κίνησης, από 125 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 12,5 λεπτά το λίτρο σε 200 ευρώ ο τόνος, δηλαδή 20 λεπτά το λίτρο. Όταν αυξάνεται ο ΕΦΚ, αυξάνονται και τα υπόλοιπα κι έτσι, η τιμή του υγραερίου κίνησης, θα ανέβει κατά 20 λεπτά τουλάχιστον. Δηλαδή θα πάει από 70 περίπου λεπτά, στα 90 και πιθανώς στο 1 ευρώ το λίτρο. Δεδομένου ότι "η κίνηση ενός οχήματος με υγραέριο αυξάνει την κατανάλωση κατά 20%, η αύξηση της τιμής του καυσίμου την καθιστά ελάχιστα λιγότερο οικονομική σε σχέση με την βενζινοκίνηση." (εδώ)

Είμαστε λοιπόν περίεργοι να δούμε, πόσο θα έχει το υγραέριο σε 1 χρόνο.
Θα μετανοιώσει ο κόσμος για το χιλιάρικο που έδωσε για τη μετατροπή;

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Υπό καθεστώς εκβιασμού είπε το “ΝΑΙ” ο Αθανασιάδης;


Οι πληροφορίες που έρχονται είναι καταιγιστικές αλλά και ενδεικτικές για το πως επιτυγχάνεται η περιβόητη κομματική πειθαρχία της κυβέρνησης Παπανδρέου.
Ερωτούμε λοιπόν ευθέως: Κύριε Αθανασιάδη, γνωρίζουμε ότι δεν έχετε βιοποριστικό πρόβλημα γι’ αυτό και δεν θα είχατε ενδοιασμούς για να ψηφίσετε “ΟΧΙ”. Τι συνέβει λοιπόν στο μεσοδιάστημα με τις προσωπικές επαφές;
 • Κύριε Αθανασιάδη, συμμετέχετε σε εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει έργα στην ΔΕΗ;
 • Σχετίζεστε με πρόσωπα τα οποία ομοίως αποτελούν προμηθευτές / υπεργολάβους της ΔΕΗ;
 • Εάν ισχύουν τα ανωτέρω, τι ύψους ήταν οι συμβάσεις που υπέγραψαν αυτές οι εταιρείες; Μπορούμε να έχουμε τα στοιχεία των διαγωνισμών και των απ’ ευθείας αναθέσεων εάν υπάρχουν;
Και το κυριότερο: Υπάρχει περίπτωση κάποιοι “σύντροφοι” να σας παρέθεσαν σειρά έργων / συνεργασιών με την επιχείρηση προκειμένου να σας μεταπείσουν από την αρχική σας θέση; Γιατί στην ομιλία σας υποπέσατε στο ολίσθημα να επικαλεσθείτε επιβεβαιώσεις από τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς, την ίδια στιγμή που η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ είναι ειλημμένη και έχει επισήμως ενταχθεί στο μεσοπρόθεσμο!
Σας έβαλαν το μαχαίρι στο λαιμό λοιπόν κύριε Αθανασιάδη οι ίδιοι σας οι σύντροφοι;
olympia.gr

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ (ΕΘΝΙΚΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ)Γράφει ο Γρηγόρης Ζωγραφάκης
Φυσικά η Ε.Υ.Π. έχει ως μόνο καθήκον τις υποκλοπές παραγόντων του ποδοσφαίρου, η Δικαιοσύνη το μόνο που μπορεί να δεί-τυφλή ούσα-είναι τα.... στημένα παιγχνίδια και η κεντρική Κυβέρνηση αγωνιά για τις πληρωμές των Πιστωτών γιατί αν χρεοκοπήσουμε λέει δε θα μας δανείζει κανείς….Γιατί τώρα ποιος μας δανείζει…;
Είναι ρητορικό το ερώτημα όταν ένας Πρωθυπουργός λέει απροκάλυπτα τόσα ψέμματα από βήματος Βουλής….
Μας δανείζουν οι «φίλοι» και «εταίροι μας»….Ζητώντας όλες τις εμπράγματες αξίες αλλά και το χρόνο όπως έχουμε ξαναγράψει για να ξεφορτωθούνε κάποιοι τα ελληνικά ομόλογα χωρίς όμως να δίνουν καμιά εγγύηση για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός-ότι δηλαδή αποφεύγουμε δια παντός τη χρεοκοπία…Υπενθυμίζω ότι και πέρυσι τα ίδια έλεγε και ο κ. Παππακωνσταντίνου διατράνωνε την έξοδο στις Αγορές μέσα στο 2011…
Οπότε όσο ο κ. Παπανδρέου συνεχίζει τη πολιτική των εκβιασμών αποστερούμενος κάθε νομιμοποιήσεως αφού είναι αδύνατον να ισχυριστεί κάποιος ότι εκφράζει τη Λαϊκή Βούληση όπως αυτή ορίζεται στο Σύνταγμα, και μόνο κάποιος αδαής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε κάποια αφρικανική χώρα του Νοτίου ημισφαιρίου θα ισχυριζόταν ότι αυτή η εντολή εκπορεύεται από το πόσο χρονικό διάστημα έχει μια Κυβέρνηση στην Εξουσία, το μόνο σίγουρο είναι ότι εξαντλούνται όλα τα περιθώρια και οι εναλλακτικές για τη σωτηρία της χώρας…..
Ο κοινωνικός ιστός συνετρίβη….Είναι ηλίου φαεινότερο….
Σάλο προκαλεί σαφώς και το δημοσίευμα για το γεγονός ότι ξεμένουν τα ελληνικά πολεμικά πλοία από καύσιμα….Αν νομίζει ότι έχτισε την ελληνοτουρκική φιλία και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας πλανάται….Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται και ο Πρωθυπουργός κάνει δια των παραλείψεων του αναπόφευκτη μια τέτοια πρόκληση….
Φυσικά με τους εταίρους που έχουμε τι τους θέλουμε τους εχθρούς…;Aπλά όταν υπάρχουν, είναι σαφέστατο ότι καθίσταται εκρηκτική η κατάσταση…..
από pikri-sokolata.blogspot.com

Δικαστικό σκάνδαλο στην Κέρκυρα


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Έντονα προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα η σκανδαλώδης αθώωση, από το Τριμελές Πλημ/κείο Κέρκυρας, της πρώην Προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, καθώς και γνωστού επιχειρηματία του νησιού.
Η πρώτη αντιμετώπιζε την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και ο δεύτερος της ηθικής αυτουργίας σ’ αυτήν.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να φέρουμε στο φώς της δημοσιότητας τη συγκεκριμένη υπόθεση, που κατέληξε τελικά σε ένα «φιάσκο», όχι μόνον λόγω του αποτελέσματος της δίκης, αλλά και εξαιτίας του προκλητικού χειρισμού της δικογραφίας εκ μέρους της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κέρκυρας, Χαρίκλειας Νταϊρούση.
Η ιστορία αυτή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι καταδεικνύει τη διαφθορά ορισμένων στελεχών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και κάποιων λειτουργών του αρμόδιου υπουργείου.
Η υπόθεση ξεκινά το 2009, όταν ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιώς, Νικόλαος Καρακούκης, έλαβε εντολή να διενεργήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) σχετικά με την προμήθεια των ψυγείων συντήρησης νεκρών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας.
hammer_29-6-2011Στο πόρισμά του, ο κ. Καρακούκης, κατέληξε –αφού διενήργησε αυτοψία και εξέτασε μάρτυρες και έγγραφα- ότι η εν λόγω Ιατροδικαστής ως μέλος της επιτροπής βεβαίωσε ψευδώς ότι, τάχα, παρέλαβε τα ψυγεία και ότι αυτά ήταν λειτουργικά.
Όμως, μ’ αυτόν τον τρόπο -σύμφωνα με το πόρισμα Ε.Δ.Ε.- εξαπάτησε το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το οποίο εκταμίευσε χιλιάδες ευρώ για να τα καταβάλει στον προμηθευτή.
Στην πράξη, βέβαια, αυτά δεν λειτούργησαν ποτέ, αφού έλειπαν σημαντικά εξαρτήματα, και ούτε ποτέ έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για την τοποθέτησή τους.
Ένα χρόνο περίπου αργότερα και με βάση το πόρισμα της Ε.Δ.Ε. σχηματίστηκε από την Χ. Νταϊρούση δικογραφία σε βάρος της Ιατροδικαστού, του νεκροτόμου (που είχε συνυπογράψει το έγγραφο παραλαβής), αλλά και του επιχειρηματία-προμηθευτή, προς διακρίβωση τέλεσης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και της ηθικής αυτουργίας.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν έγκυροι νομικοί κύκλοι, τα αδικήματα για τα οποία έπρεπε να ασκηθεί ποινική δίωξη ήταν και αυτά της ψευδούς βεβαίωσης, κατ’ εξακολούθηση, της απάτης, και της απιστίας.
Με «κουτσουρεμένη» τη δίωξη, η υπόθεση εκδικάστηκε στις 23-6-2011. Το Τριμελές Πλημ/κείο Κέρκυρας (Πρόεδρος κ. Μολυβδάς, μέλη κ.κ. Χατζηπανταζής και Παπαστεφάνου) με την απόφασή του «έβγαλε λάδι» όλους τους κατηγορούμενους, ενώ έλειπαν -κατά σύμπτωση- οι βασικοί μάρτυρες κατηγορίας.
Το κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι η κ. Νταϊρούση που ήταν εισαγγελέας της έδρας, πρότεινε την καταδίκη της Ιατροδικαστού και του προμηθευτή, αφού φυσικά, προηγουμένως είχε φροντίσει με τον τρόπο χειρισμού της δικογραφίας να ευνοήσει προκλητικά τους κατηγορούμενους.
Αυτός προφανώς είναι και λόγος που μέχρι σήμερα δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης του Δικαστηρίου. 
Μετά απ’όλα αυτά δημιουργούνται ορισμένα εύλογα ερωτήματα:
 • Γιατί δεν δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής κατά των κατηγορουμένων το Ελληνικό Δημόσιο;  
 • Γιατί μέχρι και σήμερα, η πειθαρχική υπόθεση της Ιατροδικαστού δεν έχει ακόμη συζητηθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατροδικαστών, ενώ το αδίκημά της φέρεται ότι τελέστηκε το 2005;  
 • Γιατί πρόσφατα αναβλήθηκε το ερώτημα για να τεθεί ή όχι σε αργία η συγκεκριμένη ιατροδικαστής;  
 • Σκοπεύει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να παρέμβει ή πρόκειται να ζημιώσει για ακόμη μία φορά τους φορολογούμενους πολίτες;  
 • Έχει ενημερωθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιλτιάδης Παπαϊωάννου για τη διάχυτη διαφθορά στο χώρο των Ιατροδικαστών, και για την προσπάθεια συγκάλυψης, εν γένει, αξιόποινων πράξεών τους;
  Eλπίζουμε ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες θα ζητήσει να ασκηθεί έφεση ή αναίρεση, γιατί τα φαινόμενα ατιμωρησίας επίορκων κρατικών λειτουργών πρέπει κάποτε να σταματήσουν.
  Το directnews δεν πρόκειται να σιωπήσει μπροστά σε τέτοιες υποθέσεις διαφθοράς, όσες ποινικές διώξεις και αν ασκηθούν εναντίον του…

  Τραυματίστηκαν σοβαρά χτες από τα ΜΑΤ η δημοτική σύμβουλος Ζώγραφου Ράνια Νεναδάκη και ο Β' αντιπρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ Γιώργος Χαρίσης  Σοβαρά τραυματισμένη έφυγε από το μπλόκο του Ευαγγελισμού η δημοτική σύμβουλος της παράταξης κίνημα στην πόλη του Ζώγραφου Ράνια Νεναδάκη. Κάποιο κοπρόσκυλο των ΜΑΤ της κατάφερε 4 γκλοπιές στο κεφάλι!!

  Στο νοσοκομείο διέγνωσαν 4 αιματόματα και την κράτησαν αρκετή ώρα. Ευτυχώς η α αξονική τομογραφία δεν δείχνει κάτι ανησυχητικό. Το επόμενο 24ωρο όμως είναι κρίσιμο. Ελπίζουμε σύντομα να την ξαναδούμε στους κοινωνικούς αγώνες και οι ένοχοι να πληρώσουν. Είτε είναι άμεσοι, είτε έμμεσοι υπεύθυνοι.
  Η Ράνια Νεναδάκη συμμετείχε μαζί με την ανοικτή συνέλευση κατοίκων Ζωγράφου, συνελεύσεις από τη Βόρεια και Βορειονατολική Αττική και την ΠΟΕ – ΟΤΑ στο δύσκολο μπλόκο του Χίλτον.
   Σε αυτό τραυματίστηκε σοβαρά και ο Β’ αντι- πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Γιώργος Χαρίσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πλειοψηφία των όσων τραυματίστηκαν είναι πάνω από 40-45 χρονών.
  Φωτογραφίες από το σημείο βρήκαμε στο blog της ομάδας multimedia του Συντάγματος εδώεδώ,εδώ, και εδώ.
  Υγ: Αναγνώστες μας, μας ειδοποίησαν ότι γνωστά σκουλήκια που λυμαίνονται την ανωνυμία του internet γράφουν διάφορα για εμάς και την Ράνια την Νενεδάκη. Δεν έχουμε διαβάσει τι γράφουν και δε θα διαβάσουμε. Το ίδιο προτείνουμε και σε αυτούς.
  Για να δείτε τα βίντεο 
  http://zografoubloging.wordpress.com/

  Σάλος με τους κουκουλοφόρους που έκρυβαν στη Βουλή οι Αστυνομικοί!Αστείες εξηγήσεις εκατέρωθεν

  Παραμύθια της Χαλιμάς για πολύ μικρά παιδιά λέμε εμείς!!!!
  Σάλος έχει ξεπσάσει με το βίντεο που προβλήθηκε χθες από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΤΕΡ και έδειχνε κουκουλοφόρους με σιδερένιους λοστούς να συνομιλούν με τα ΜΑΤ και.... στη συνέχεια να τους επιτρέπεται η είσοδος μέσα στη Βουλή.

  Αρχικά ειπώθηκε ότι επρόκειτο για παρακρατικούς που συνεργάζονταν με την αστυνομία με αποτέλεσμα και ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής να διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, για το βίντεο.

  Σε πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές μίλησε τηλεφωνικά ο άνθρωπος που πρωταγωνιστεί στο βίντεο. Οπως είπε λέγεται Αποστόλης Σουκαράς και είναι οδηγός της ΕΘΕΛ που έμπλεξε στα επεισόδια και τραυματίστηκε. Τόνισε ότι δεν φόραγε κουκούλα αλλά τη σκισμένη του μπλούζα στο πρόσωπο για να προστατευθεί από τα χημικά και πως απευθύνθηκε στους αστυνομικούς προκειμένου να γλιτώσει από τα επεισόδια. Ωστόσο δεν δόθηκαν πειστικές απαντήσεις όσον αφορά το σιδερένιο λοστό που κράταγε την ώρα που μίλαγε στους αστυνομικούς.

  Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των εργαζομένων της ΕΘΕΛ, Μιχάλης Λιαγούρης, μιλώντας σε τηλεοπτικούς σταθμούς, δήλωσε ότι τουλάχιστον δύο εκ των πέντε ατόμων που διακρίνονται στο βίντεο να συνομιλούν με αστυνομικούς και στη συνέχεια να εισέρχονται στον προαύλιο χώρο της Βουλής, πίσω από τις τάξεις των αστυνομικών δυνάμεων στον Αγνωστο Στρατιώτη, είναι συνδικαλιστές της ΕΘΕΛ. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κ. Λιαγούρης, ο ένας από αυτούς ήταν και μέλος του ΔΣ των εργαζομένων, αλλά πριν από μερικούς μήνες απομακρύνθηκε γιατί είχε περίεργη συμπεριφορά και πολλές φορές διατύπωνε ακραίες απόψεις. Μάλιστα αρθρογραφούσε σε ένα περιοδικό, το "Απολλώνιο Φως", το οποίο έχει κυκλοφορήσει με εξώφυλλα με τον Χίτλερ.

  Ολα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την παρέμβαση του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Ραγκούση. Συγκεκριμένα, ο κ. Ραγκούσης με εντολή του προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΣΥ (πρώην ΕΘΕΛ Α.Ε.), ζήτησε την κατεπείγουσα διερεύνηση των καταγγελλομένων και την παραδειγματική τιμωρία με την κίνηση άμεσης διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου και εφαρμογής των κείμενων διατάξεων σε βάρος των τυχόν υπαιτίων.

  Η εισαγγελία Πρωτοδικών ζητάει το βίντεο του Alter

  Εγγραφο για τη διαβίβαση βίντεο που προβλήθηκε χθες απέστειλε στον τηλεοπτικό σταθμό Alter η προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ελένη Ράικου. Η εισαγγελέας ζητά από τον τηλεοπτικό σταθμό το βίντεο που προέβαλε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στο οποίο φαίνονται πολίτες με καλυμμένα πρόσωπα, ένας εκ των οποίων κρατάει λοστάρι, να συνομιλούν με άνδρες των ΜΑΤ και στη συνέχεια να συνοδεύονται από άνδρες με πολιτικά στον προαύλιο χώρο της Βουλής. Η εισαγγελία θα μελετήσει το βίντεο και θα κρίνει τις περαιτέρω ενέργειές της για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

  ΠΗΓΗ:http://www.protothema.gr  Σήμερα για το ίδιο θέμα βρήκε και την απάντηση ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας κύριος Κοκκαλάκης που χτες στο δελτίο του ALTER έμεινε άφωνος όταν του ζητήθηκε να το σχολιάσει.Διαβάστε τη δήλωσε στο skai.gr:"Η αστυνομία δεν συνεργάζεται με κανέναν στη άσκηση της δημόσιας εξουσίας που της παρέχει το Σύνταγμα, το βίντεο έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό ,δεν υφίσταται θέμα συνεργασίας αλλά προστασίας αυτών των ανθρώπων που επισήμως τη ζήτησαν από την αστυνομία"!


  Και σ' αυτό το βίντεο ζητάει βοήθεια ο πολίτης αλλά.....

  Τον πολίτη αυτού του βίντεο γιατί δεν τον προστατεύετε κύριε εκπρόσωπε παρά του δίνετε μία στο δόξα πατρί,όπως ακριβώς κάνατε και με εκατοντάδες άλλους που βρέθηκαν χτες και προχτές στην ακτίνα δράσης σας!

  Αλέκα Παπαρήγα:"Αν βγεί στο φώς η αλήθεια τότε ο Παπουτσής θα πρέπει να παραιτηθεί"

  Την καταγγελία ότι το τελευταίο διήμερο υπήρξε οργανωμένο πολιτικά και μελετημένο επιχειρησιακά σχέδιο της κυβέρνησης με στόχο, από τη μία να φοβηθεί ο λαός ενόψει της πέμπτης δόσης του δανείου και παράλληλα να παραιτηθούν οι εργαζόμενοι από τους αγώνες, έκανε η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.


  Η κα Παπαρήγα αναφέρθηκε αποκλειστικά στο κλίμα που επικράτησε στο κέντρο της Αθήνας το τελευταίο διήμερο, κατά τη διάρκεια της 48ωρης απεργίας και των συγκεντρώσεων στην πλατεία Συντάγματος.

  Eξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η ΕΔΕ που διέταξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής θα αποκαλύψει την αλήθεια, τονίζοντας ότι "αν βγεί η αλήθεια τότε θα πρέπει να παραιτηθεί".

  Επίσης η κα Παπαρήγα κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι αξιοποίησε το πολυφωνικό και θολό κίνημα των αγανακτισμένων και το χρησιμοποίησε σε αντιπαράθεση με το λαϊκό κίνημα.Το δεύτερο σχέδιο, είπε η καΠαπαρήγα, ήταν ότι σε μιά πανελλαδική απεργία θα δημιουργούσαν σκηνικό όπου "αγανακτισμένοι" θα συγκρούονταν με το ΠΑΜΕ ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην αστυνομία να μπεί στην πλατεία Συντάγματος και να περάσειι η καταστολή ως αναγκαστική επιλογή.

  Ο ναός της “Δημοκρατίας”  του δημοσιογράφου Θοδωρή Ζούμπου

  Το σύγχρονο κοινοβουλευτικό σύστημα που ευαγγελίζεται την Δημοκρατία είναι εξόχως υποκριτικό σε σημείο εξωφρενικό! Μες στην αίθουσα του “Κυνοβουλίου” γινόμαστε καθημερινώς εδώ και πολλά χρόνια μάρτυρες ενός θεατρικού δρώμενου που είναι βαρετό και τον τελευταίο καιρό απείρως εξοργιστικό, καθώς με την “παράστασή” τους οι “λαοφιλείς” 300 νομίζουν ότι ρίχνουν στάχτη στα μάτια του λαού. Η υπομονή, όμως, τελειώνει…
  Καθώς κατέβαινα χθες το βράδυ με μηχανάκι από τα Ιλίσια προς το Σύνταγμα πρόσεξα για ακόμη μια φορά τα πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας γύρω από την Βουλή. Ο “ναός της Δημοκρατίας”  έχει μετατραπεί σε ένα απόρθητο φρούριο, σε ένα οχυρό για τις πολιτικές μαριονέτες, φρουρούμενο από δεκάδες πραιτοριανούς, ώστε να μπορέσουν απρόσκοπτα να ξεπουλήσουν την πατρίδα μας. Αλήθεια, την τάφρο με τους κροκόδειλους, πως και την ξέχασαν;
  Όπως έχετε καλά συνειδητοποιήσει κατακεραυνώνω συλλήβδην το υπάρχον πολιτικό σύστημα, καθώς κατά την άποψή μου, αν ήθελε έστω μια κοινοβουλευτική ομάδα να μπλοκάρει την μεσοπρόθεσμη λαίλαπα, θα μπορούσε να το κάνει, προβαίνοντας ακόμα και σε ακραίες πράξεις εντός της Βουλής, δημιουργώντας π.χ. οχλαγωγία ή σκίζοντας τα έγγραφα του ψηφίσματος. Άλλα μάλλον δεν έχουν τα κότσια να προστατέψουν τον λαό, μόνο λόγια…
  Συνεχίζοντας, επισημαίνω ότι η Βουλή, όπως θέλουν οι 300 ξεπουλημένοι να μας πείσουν, είναι ο  ”ναός της Δημοκρατίας”, ενώ οι χιλιάδες που ουρλιάζουν από έξω είναι μάλλον ακραία φασιστοειδή που θέλουν να ανατρέψουν την “καλή” μας Δημοκρατία. Αν αυτό που κάνουν εκεί μέσα φρουρούμενοι από εκατοντάδες ΜΑΤ νομίζουν ότι είναι Δημοκρατία, κούνια που τους κούναγε…
  Αν νιώθουν Δημοκράτες, να βγουν έξω στον λαό και στις πλατείες να ανακοινώσουν το Μεσοπρόθεσμο. Μπορούν;
  Τέλος, έξω από την Βουλή παίζεται το άλλο παιχνίδι –που πραγματικά έχει κουράσει πάρα πολύ- με τους μπαχαλάκηδες, τους αναρχικούς και τους ασφαλίτες (όργανα του κράτους) να ρίχνουν κάθε λίγο 2-3 πέτρες ίσα – ίσα, για να δώσουν αφορμή στα ΜΑΤ να πνίξουν με χημικά την διαδήλωση και να διαλύσουν το πλήθος.
  Σας έχουμε καταλάβει προ πολλού. Μας έχετε κουράσει…. Τα ακραία προβλήματα απαιτούν ακραίες λύσεις κι από εκεί θα έρθει η τελική λύση!

  ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ....


  Tύφλοι τα τ’ώτα τον τε νουν…..
  Η Βουλή των Τοκογλύφων με τη βοήθεια των Μ.Ε.Μ.(Μονάδες Επιβολής Μεσοπρόθεσμου-νέα μονάδα του Υπουργείου Προστασίας Πιστωτών-απαρτίζεται από Αστυνομικούς(παρακρατικούς)και κουκουλοφόρους(παρακρατικούς) σήμερα πρόδωσε τη Χώρα και τον Ελληνικό Λαό…..Με εκβιασμούς και προκλήσεις….
  Από την τετάρτη απογευματινή η χώρα είναι επισήμως υποτελής του Διεθνούς Κεφαλαίου…
  Η Κυβέρνηση παρέδωσε τα κλειδιά στους Πιστωτές….Αυτή ήταν η εντολή που είχε από τον ελληνικό Λαό ισχυρίστηκε….Παρά το γεγονός ότι δεν μπήκε καν στο κόπο να τον ρωτήσει….Η πραγματική εντολή ήρθε από τα ανώτατα στρώματα του Διεθνούς Κεφαλαίου…Με αυτό συνομιλεί και μόνο….
  Οι Βουλευτές και η Κυβέρνηση είναι επισήμως υπόλογοι για εσχάτη Προδοσία όταν η Δημοκρατία επανέλθει…
  Οι Δυνάμεις της Ανωμαλίας δεν θα υπερισχύσουν….

  (σ)κατά συνείδηση ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμο  Το «ΠΟΝΤΙΚΙ» κυκλοφορεί σήμερα Πέμπτη, 29 Ιουνίου με πρωτοσέλιδο τίτλο: «Δια πυρός και σιδήρου» ψηφίστηκε στη Βουλή το μακροπρόθεσμο, με φωτογραφίες από την αστυνομική επίδειξη ισχύος και τα εκτεταμένα επεισόδια στην Αθήνα, στόχο το εκφοβισμό της κοινωνίας για να εφαρμοστεί ο νέος νόμος.(Σελ 2 φωτορεπορτάζ)
  ΠΛΟΥΣΙΟ αναλυτικό ρεπορτάζ για το μακροβούτι της κυβέρνησης μέχρι της εκλογές που προβλέπονται το φθινόπωρο… Το σκηνικό περιγράφεται από την αδυναμία του κόσμου να πληρώσει όσα του ζητούν, ενώ το τελικό πρόγραμμα εκποίησης, η έκτη δόση, το νέο δάνειο, το νέο μνημόνιο και οι νέοι εκβιασμοί συγκλίνουν στο φθινόπωρο. Κυβέρνηση και δανειστές θέλουν κάλπες για διαφορετικούς λόγους και το προεκλογικό χρήμα πέφτει από τώρα για… «ανάπτυξη»… (Σελ. 2,4,5,10,11)
  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που χθες καταψήφισε το Μεσοπρόθεσμο, αλλά σήμερα αναμένεται να ψηφίσει βασικά άρθρα του εφαρμοστικού νόμου, προετοιμάζεται για τον Γολγοθά των εκλογών και οργανώνει… προεκλογικό αγώνα στις παραλίες… (Σελ. 12)
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και το «ξήλωμα» της παράγκας, παρουσιάζεται μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για κάθαρση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ακόμη κι αν χρειαστεί να αποκλειστούν οι ομάδες από τις διοργανώσεις της Ευρώπης και να μην αρχίσει το πρωτάθλημα. (Σελ. 16-17)
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οριστικό το «αντίο» στην «πράσινη ανάπτυξη» μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου ΥΠΕΚΑ, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος, ανακοίνωσε ότι θα νομιμοποιήσει τα αυθαίρετα, θα αλλάξει το νόμο για τα δάση και θα επιτρέψει την πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη…  (Σελ.18)
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Στην αναμπουμπούλα του μνημονίου οι «λύκοι» περιπολούν και ψάχνουν για ευκαιρίες να κλείσουν μεγα-συμφωνίες στο χώρο της ενέργειας και τον τραπεζικό τομέα. (Σελ. 19,20,21)

  28 Ιούνη 2011  Μπροστά στο σύμβολο, το αιώνιο σύμβολο...
  Πίνδος, Κορυτσά, Καλπάκι, Χειμάρα,
  τα μάτια λαμπυρίζουν, οι ψυχές ορθώνονται, πλαταίνουν
  έτοιμες να αγγίξουν τον ουρανό.


  ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ φωνάζουν οι απόγονοι των Λακεδαιμονίων.
  Ή ταν ή επί τας...

  Απ'τα κόκκαλα βγαλμένη...


  Ξάφνου, ορμούν οι βρυκόλακες του Ίψεν.
  Μια σπρωξιά, αρκετή και μετά...
  Μετά τα πλεμόνια καίγονται,
  ο κόσμος χάνεται κάτω απ'τα πόδια σου...
  Συνειδητοποιείς το πεπερασμένο της ύπαρξής σου.


  Ξυπνάς και βρίσκεσαι κάτω. Κάτω απ'τα σκαλιά, στα πλακάκια.
  Φωτιές ανάβουν, αχός βαρύς.


  Μια μουσική, χαμένη απ'τα βάθη των αιώνων,
  σου υπενθυμίζει το χρόνο και τον τόπο.


  Αγκαλιάζεις το σύντροφο, χορεύεις,
  υψώνεις τα χέρια, τα κορμιά αγκαλιάζονται,
  οι ψυχές ενώνονται.


  Χτυπήστε, χτυπήστε κι'άλλο,
  χτυπήστε δυνατά, εμείς εδώ θα μείνουμε,
  δεν πάμε πουθενά.


  Τα πρόσωπά μας ήταν άσπρα.
  Τα προσωπεία ήταν μέσα...


  Αλεξάνδρα Τράγκα


  28/6/2011

  Πηγή:http://kontiloforos.blogspot.com/2011/06/28-2011.html

  Ισοπεδώθηκε η Αθήνα και κανένας δεν είχε την ευθιξία να παραιτηθεί  Με όλο αυτό το μπάχαλο που έγινε σήμερα κι εξακολουθεί να γίνεται στην πρωτεύουσα δεν ισοπεδώθηκε μόνο το κέντρο της Αθήνας αλλά και κάθε έννοια δημοκρατίας,ελευθερίας και προστασίας του πολίτη!


  Κάποιες στιγμές το Σύνταγμα και οι γύρω δρόμοι θύμιζαν πεδίο πολέμου,μόνο τα πραγματικά πυρά έλειπαν και τα τανκς του Αντιπροέδρου!Πρωτοφανής και αλόγιστη χρήση χημικών μαζί με μια ακαταλαβίστικα προκλητική συμπεριφορά  των ΜΑΤ σε απάντηση δήθεν των προκλήσεων από τους κουκουλοφόρους,που για μια ακόμα φορά αδυνατούσαν να συλλάβουν.


  Και μόνο το γεγονός ότι επιτέθηκαν αστυνομικοί σε ανύποπτους πολίτες που έτρωγαν στο Μοναστηράκι ή έπιναν καφέ στην Ερμού φτάνει και περισσεύει για να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις περί οργανωμένου σχεδίου εκφοβισμού του λαού γενικώς.Οι διάσπαρτοι προβοκάτορες μέσα στο πλήθος έδιναν το ρυθμό στους κουκουλοφόρους για ν' αρχίσει ο πετροπόλεμος και το κυνηγητό των διαδηλωτών με προφανή στόχο να τους εκδιώξουν από την πλατεία.


  Δεν γνωρίζουμε ποιοι οργανώνουν και διαχειρίζονται τις Αστυνομικές επιχειρήσεις αλλά έκανε μπαμ από μακριά ότι στόχευαν στο να  φοβηθούν οι απλοί διαμαρτυρόμενοι πολίτες-οικογενειάρχες και να εγκαταλείψουν την πλατεία.Αφιονισμένοι αστυνομικοί,με ανεξήγητο μίσος για τον κόσμο που ήταν απέναντί τους έκαναν χρήση χημικών κατά πρόσωπο και απρόκλητα.Μέχρι και το ιατρείο στο μετρό του Συντάγματος φρόντισαν να το μετατρέψουν σε θάλαμο αερίων.


  Αποτέλεσμα όλων αυτών δεκάδες τραυματισμοί πολιτών και αστυνομικών,καμμένα και λεηλατημένα κτίρια και αμέτρητες καταστροφές δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.
  Με τις εικόνες των γεγονότων να κάνουν  το γύρω του κόσμου και να αμαυρώνουν το προφίλ της χώρα μας,αποτρέποντας τους τουρίστες να έρθουν,δέχτηκε κορυφαίο πλήγμα εκ των έσω ο τουρισμός μας,που κακά τα ψέματα είναι η βαριά μας βιομηχανία.


  Κι όμως πέρασαν τα μεσάνυχτα και κανένας πολιτικός ή ένστολος δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να παραιτηθεί αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του ή έστω από ευθιξία. 
  Ο υπουργός Προ-Πο, Χρήστος Παπουτσής,αρκέστηκε να ζητήσει από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,  Αντιστράτηγο Ελευθέριο Οικονόμου, την άμεση και εξονυχιστική έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση, απόψε κιόλας, της υπόθεσης του βίντεο με τους προβοκάτορες που προβλήθηκε στο σημερινό Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ALTER.Και με τη  σειρά του το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ διέταξε  την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής,η οποία διεξάγει  ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ).

  Το ΄πα εγώ στο σκύλο μου κι ο σκύλος στην ουρά του δηλαδή!

  Μέχρι κει φτάνει η ευθιξία όλων κι αυτό γιατί προβλήθηκε το βίντεο από ένα κανάλι αλλιώς θα παρέμειναν στο γυάλινο κόσμο τους και θα απολάμβαναν ως Νέρωνες την πρωτεύουσα να φλέγεται.


  Παρεμπιπτόντως έχουμε ανώτατο άρχοντα σ' αυτή τη χώρα;Κι αν ναι τι ακριβώς κάνει;