Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Περάστε κόσμε! Η ΕΡΤ κάνει προσλήψεις,δεν επαρκούν φαίνεται οι ήδη 2500 εργαζόμενοι!


του Γρηγόρη Μελά
Την προηγούμενη βδομάδα αποφασίστηκε και πλέον στην ΕΡΤ… άνοιξαν και περιμένουν όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε μία από τις 51 θέσεις εργασίας. Απορίας άξιον πάντως και λογικό να προκαλεί ερωτήματα είναι τι θέσεις εργασίας καλύπτουν οι ήδη υπάρχοντες 2500 εργαζόμενοι της ΕΡΤ.

Να αναφέρω ότι εδώ και έναν χρόνο περιμένουμε να γίνει το οργανόγραμμα της ΕΡΤ με το οποίο οι διευθυντές έπρεπε να γνωρίζουν από τους προϊσταμένους τμημάτων ποιοι, πόσοι και σε τι θέσεις εργάζονται. Τα στοιχεία αυτά, αν και εφόσον συγκεντρώθηκαν, δεν δόθηκαν ποτέ στη δημοσιότητα παρά τη διαφάνεια στο έργο της που υποστηρίζει η διοίκηση της ΕΡΤ. Κι έτσι, ενώ ουδείς γνωρίζει αν αρκετοί από τους 2.500 εργαζόμενους είναι μόνο στα χαρτιά της μισθοδοσίας τώρα προκηρύσσονται θέσεις εργασίας που θεωρούνται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της κρατικής τηλεόρασης:

«η Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τη σύναψη 51 (πενήντα μίας) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού εκπομπών των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή διαδικτυακών προϊόντων της ΕΡΤ. Οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν στην τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο, ήτοι έως τις 30 Ιουνίου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://bit.ly/2dzzJoy μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία ή παραπάνω αιτήσεις, σύμφωνα με τα προσόντα του. Στην ίδια διεύθυνση, διατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα, την περιγραφή των αιτούμενων θέσεων, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των υποβληθεισομένων αιτήσεων».

Οι 16 συμβάσεις από αυτές αφορούν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και συγκεκριμένα ζητούνται:

1. ένας δημοσιογράφος για την παρουσίαση.
2. δύο δημοσιογράφοι για το σχολιασμό της επικαιρότητας.
3. ένας δημοσιογράφος για την αρχισυνταξία.
4. τρείς δημοσιογράφοι, ένας από κάθε μία από τις εξής πόλεις: Παρίσι, Μόσχα, Ρώμη για ανταποκριτές.
5. ένας δημοσιογράφος για τη σύνταξη και παρουσίαση οικονομικού ρεπορτάζ.
6. δύο δημοσιογράφοι για τη σύνταξη και παρουσίαση ελεύθερου ρεπορτάζ.
7. έναν παρουσιαστή καιρού για την παρουσίαση του δελτίου καιρού.
8. έναν διερμηνεία της νοηματικής γλώσσας για παρουσίαση.
9. δύο γραφίστες για τη δημιουργία γραφικών.
10. έναν μοντέρ.
11. έναν χειριστή γεννήτριας χαρακτήρων.

Για την παραγωγή και παρουσίαση των λοιπών τηλεοπτικών καθημερινών δελτίων ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (στις 06:00, 12:00, 15:00, 18:00 και 00:00), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει επτά (7) συμβάσεις μίσθωσης έργου σε:

1. Της σύνταξης και παρουσίασης οικονομικού ρεπορτάζ σε ένα δημοσιογράφο.
2. Της σύνταξης και παρουσίασης ελεύθερου ρεπορτάζ σε ένα δημοσιογράφο.
3. Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες.
4. Του μοντάζ σε δύο μοντέρ.
5. Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε έναν χειριστή.

Για την παραγωγή και παρουσίαση των ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών της Πρωινής Ζώνης (από τις 07:00 έως τις 12:00), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εννέα εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:

1. Της αρχισυνταξίας σε ένα δημοσιογράφο.
2. Της δημιουργίας γραφικών σε δύο γραφίστες.
3. Του μοντάζ σε τέσσερεις μοντέρ.
4. Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε έναν χειριστή.
5. Του χειρισμού των μηχανών λήψης εικόνας σε έναν μακενίστα.

Για την παραγωγή και παρουσίαση των ενημερωτικών τηλεοπτικών εκπομπών της Μεσημεριανής Ζώνης (από τις 13:00 έως τις 15:00), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής τρεις συμβάσεις μίσθωσης έργου:

1. Του μοντάζ σε δύο μοντέρ.
2. Του χειρισμού των γεννητριών χαρακτήρων σε ένα χειριστή.

Επίσης, αναζητούνται δύο γραφίστες για την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, εννέα ηχολήπτες, ένας δημοσιογράφος αθλητικών και ένας μουσικός παραγωγός για ραδιοφωνικές εκπομπές της, δύο δημοσιογράφους για την παραγωγή και παρουσίαση των καθημερινών δελτίων ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Κομοτηνής και έναν ηχολήπτη για την παραγωγή των καθημερινών δελτίων ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Ζακύνθου.

Όπως μάλιστα επισημαίνεται από την ΕΡΤ «Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας (ΕΔ), η οποία θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΔΣ) με σκοπό την επιλογή επαγγελματιών. Για κάθε επιμέρους ειδικότητα θα συγκροτηθεί με απόφαση της Επιτροπής Διενέργειας σχετική υποεπιτροπή, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που έχουν ενασχόληση και εμπειρία στην εν λόγω ειδικότητα με σκοπό την αξιολόγηση των υποβληθησόμενων αιτήσεων, καθώς και η υποβολή πρότασης στην ΕΔ σχετικά με την αναγκαιότητα υποβολής των υποψηφίων στη δοκιμασία που περιγράφεται κατωτέρω.

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής η αρμόδια υποεπιτροπή, θα συνεκτιμήσει την επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση, την εν γένει παρουσία των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., καθώς και το σύνολο του έργου τους και τη σχέση τους με τα αντικείμενα στα οποία είναι υποψήφιοι, όπως προκύπτει από το βιογραφικό τους σημείωμα. Για την αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίας των υποψηφίων στο χώρο των Μ.Μ.Ε. και την επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων των αιτήσεών τους θα συνεκτιμηθούν και όλα τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία στο διαδίκτυο. Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η υποεπιτροπή δύναται να καλέσει τους υποψηφίους που έκρινε ως πιο κατάλληλους σε προφορική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην τελική επιλογή.

Κατά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης, στην οποία μπορούν να παρίστανται και μέλη της ΕΔ, οι υποψήφιοι θα κληθούν, μέσα από σχετικές ερωτήσεις της υποεπιτροπής, να παρουσιάσουν αναλυτικά την προσωπική τους επαγγελματική εικόνα και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της καταλληλότητας τους να εκτελέσουν το έργο που έχουν αιτηθεί.

Σε όσες περιπτώσεις ειδικοτήτων κριθεί αναγκαίο η υποεπιτροπή θα καλέσει τους υποψηφίους σε πρακτική δοκιμασία, προκειμένου να ελεγχθεί η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου. Κάθε υποεπιτροπή θα προτείνει στη συνέχεια στην Επιτροπή Διενέργειας τους καταλληλότερους υποψηφίους. Η ΕΔ θα εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τους επαγγελματίες που προτείνει να αναλάβουν το έργο. Η απόφαση ανάθεσης των συμβάσεων έργου θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και στο πρόγραμμα Διαύγεια. Σε κάθε περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη μη ανάθεση της/των σύμβασης/συμβάσεων έργου, τη ματαίωση της διαδικασίας ή/και την ανάκληση της παρούσας».

Θα έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ποιοι θα αναλάβουν… καίριες θέσεις, όπως αυτές της παρουσίασης και του σχολιασμού, αλλά και ποιοι… απορρίφθηκαν!
http://www.newsit.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: