Σάββατο 1 Απριλίου 2023

Το ΣτΕ καλεί το ΥΠΟΙΚ να επιστρέψει τις μετοχές ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ στο δημόσιο: “Έχετε προθεσμία 6 μηνών”! (δείτε τις αποφάσεις)


Το dikastiko.gr αναδεικνύει τις πλήρεις αποφάσεις του Συμβουλίου συμμόρφωσης του ΣτΕ που διατάσσει την επιστροφή των μετοχών από το Υπερταμείο που πέρασαν το 2016 υπό πλήρη έλεγχο του δημοσίου καθώς το νερό “δεν είναι εμπόρευμα”.

Στο φως φέρνει το dikastiko.gr τις δυο αποφάσεις του ΣτΕ που δίνουν προθεσμία 6 μηνών στο Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί με τις προηγούμενες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για να επιστραφούν οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο που τώρα βρίσκονται στο Υπερταμείο.

Ουσιαστικά δηλαδή η Επιτροπή του ΣτΕ κρίνει ότι ο ν. 4964/2022 (του περασμένου καλοκαιριού) παραβιάζει τις αποφάσεις της Ολομέλειας για την αντισυνταγματικότητα της υπαγωγής των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στο Υπερταμείο και διατάσσει την επιστροφή τους στο Δημόσιο.

ΣτΕ

EUROKINISSI

Όπως εξηγούν οι δικηγόροι Αλ. Σαρηβαλάσης και Αικατερίνη Γεωργιάδου που χειρίστηκαν την υπόθεση, οι καθαρογραμμένες αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται για τις αποφάσεις 7/2023 και 8/2023 του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ για τη μη συμμόρφωση της εκτελεστικής κ νομοθετικής εξουσίας στις αποφάσεις της Ολομελείας ΣτΕ 190 & 191/2022, που έκριναν αντισυνταγματική την υπαγωγή των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο.

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι “είναι χαρακτηριστικό ότι, προς αποφυγή οποιασδήποτε νέας «παρανόησης» περί τί σημαίνει συμμόρφωση προς τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις, οι ανώτατοι δικαστές εξηγούν αναλυτικά και με “σχολικό” τρόπο”. Ενδεικτικά αναφέρουν οι αποφάσεις :

«. . . Ως εκ τούτου, συμμόρφωση προς τα κριθέντα θα συνιστούσαν, κατ’ αρχήν, οι ακόλουθες ενέργειες των οργάνων της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας: να θεωρήσουν ανίσχυρη και μηδέποτε γενομένη την μεταβίβαση με τον ν. 4389/2016 στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ ποσοστού 50,003% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕØ να τροποποιήσουν, συναφώς, τον ν. 4389/2016 προκειμένου η εταιρεία ΕΥΔΑΠ ΑΕ, να εξαιρεθεί από τις μεταβιβαζόμενες στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ δημόσιες επιχειρήσεις να προβούν, επίσης, σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί, αναδρομικώς: -η επαναμεταβίβαση από την ΕΕΣΥΠ ΑΕ στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού μεγαλύτερου του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, στις οποίες περιλαμβάνεται, ιδίως, η επαναμεταβίβαση στο Δημόσιο των μετοχών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που είχαν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ, μεταβιβάσθηκαν ακολούθως από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δημόσιο προκειμένου να μεταβιβασθούν στην ΕΕΣΥΠ, επανήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ μετά την κατά τα προεκτεθέντα ακύρωση της 262/21.2.2018 αποφάσεως της Διυπουργικής Επιτροπής και θα έπρεπε να μεταβιβασθούν εκ νέου από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δημόσιο, προς συμμόρφωση με τα κριθέντα στις αποφάσεις ΣτΕ 1906/2014 και ΣτΕ 190/2022, –η διαγραφή της καταχωρίσεως στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της παρανόμως, κατά τα ανωτέρω, επελθούσης μεταβιβάσεως των μετοχών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ δυνάμει του ν. 4389/2016 και, επίσης, η καταχώριση του Δημοσίου ως κυρίου των μετοχών αυτών, τόσο στο εν λόγω Σύστημα όσο και στο διάδοχο σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), καθώς και οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ν. 3556/2007 [ενημέρωση του εκδότη άυλων αξιών επί αποκτήσεως ή διαθέσεως σημαντικών συμμετοχών και σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου].

 . . προδήλως δεν αποτελεί συμμόρφωση προς τα κριθέντα, με δύναμη δεδικασμένου, στην 190/2022 απόφαση του Δικαστηρίου η προσθήκη, με το άρθρο 114 του ν. 4964/2022, του άρθρου 197Α στον ν. 4389/2016. Κατά μείζονα λόγο, δεν συνιστούν συμμόρφωση, αλλά αντίθεση προς τα κριθέντα, οι επιχειρούμενες με το άρθρο 115 του ν. 4964/2022: (α) “ισχυροποίηση”, ως προς όλες τις συνέπειες, της μεταβιβάσεως προς την ΕΕΣΥΠ ΑΕ των μετοχών των ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ, (β) αναγνώριση “ως έγκυρων και σύννομων” όλων των πράξεων και αποφάσεων των ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ, καθώς και των πράξεων και αποφάσεων της ΕΕΣΥΠ ΑΕ, που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση των δημοσίων αυτών επιχειρήσεως και την είσπραξη και διανομή από την ΕΕΣΥΠ των κερδών από τις μετοχές τους, από 1.1.2018, και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4964/2022 και (γ) κατ’ ουσίαν επικύρωση των ακυρωθεισών ΜΑΔΚΑΕΣ 0000692 ΕΞ 2018/20.3.2018 και ΜΑΔΚΑΕΣ 0000689 ΕΞ 2018/20.3.2018 πράξεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της 262/21.2.2018 αποφάσεως της Διυπουργικής Επιτροπής. Ενόψει τούτων, το παρόν Συμβούλιο κρίνει ότι το Δημόσιο δεν συμμορφώθηκε προς την υπ’ αριθμό 190/2022 ακυρωτική απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας…

Διαπιστώνει την μη συμμόρφωση του Δημοσίου προς την 190/2022 ακυρωτική απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός οκταμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού.».

(βλ. σκ. 11- 13 της 7/2023 απόφασης για ΕΥΔΑΠ, ομοίως η 8/2023 για ΕΥΑΘ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ

Εδώ η απόφαση για την ΕΥΔΑΠ:

Εδώ η απόφαση για την ΕΥΑΘ:

https://www.dikastiko.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: