Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

''Βόμβα'' από το Συμβούλιο της Βουλής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας


Προβληματισμό για τη διάταξη που ρυθμίζει ζητήματα ελέγχου της διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όταν αυτή αποφασίζει να διαθέτει το σύνολο ή μέρος των μετοχών τράπεζας που κατέχει, σε τιμές χαμηλότερες της τιμής κτήσης ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας του, διατυπώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

Ειδικότερα το Επιστημονικό Συμβούλιο αναφέρεται στη διάταξη
σύμφωνα με την οποία «οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, θεωρούνται σύμφωνες με το σκοπό του Ταμείου και το δημόσιο συμφέρον, επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου, όσον αφορά στην αστική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και του προσωπικού του Ταμείου, έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δημοσίου» και επισημαίνει ότι «στο βαθμό που δια της εισαγωγής του ανωτέρου μαχητού τεκμηρίου προκαλείται αντιστροφή του βάρους της απόδειξης εγείρει προβληματισμό σε σχέση με το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος, η άνευ ειδικής αιτιολόγησης στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, προτεινόμενη διαφορετική μεταχείριση των οργάνων του Ταμείου.

Αυτό δε ιδίως ενόψει της προτεινόμενης δυνατότητας του Ταμείου να διαθέτει το σύνολο ή μέρος των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει σε τιμές χαμηλότερες της τιμής κτήσης τους ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας, καθώς και του αμιγώς ιδιωτικού χαρακτήρα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: